Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks

Valitsus kiitis 15. veebruari kabinetinõupidamisel heaks elanikkonnakaitse kontseptsiooni, milles sätestatakse kesksed tegevused inimeste elu ja tervise kaitseks nii tsiviil- kui ka sõjaliste ohtude korral. Uue lähenemisega rõhutatakse inimeste kriisiolukordadeks valmisoleku olulisust ning elanikele antakse selge soovitus omada iseseisvaks hakkamasaamiseks vähemalt ühe nädala varusid. Elanikkonnakaitse arendamises osaleb kogu ühiskond ning selle juhtimine on jagatud kahe asutuse vahel – Siseministeerium koordineerib hädaolukordadega ning Riigikantselei riigikaitseliste kriisidega seotud tegevuste elluviimist. Inimeste toimetulek kriisidega sõltub väga palju teadlikkusest ja oskustest ohuolukordades õigesti käituda. Selleks nähakse kontseptsioonis ette õpetada noortele nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes kriisiolukordadeks valmisolekut. Elanikele hakatakse kriisiolukordadeks valmisoleku suurendamiseks koostama vajalikke teavitusmaterjale ning muu hulgas tehakse kättesaadavaks käitumisjuhised kriisiolukordadeks valmisoleku toetamiseks. Käitumisjuhised on praktiliste nõuannete kogum selle kohta, kuidas ennast ja oma kodu kriisiolukordadeks ette valmistada, milliseid abivahendeid tasub koju varuda ning kuidas käituda, kui kriis on käes. Inimeste kriisivalmidust ja -teadlikkust hakatakse küsitlusega regulaarselt mõõtma. Riigil on plaanis välja töötada asukohapõhine kiire ohuteavituse süsteem, mis võimaldab saata inimeste mobiiltelefonidele hoiatusi ning anda neile konkreetseid käitumisjuhiseid. Samuti käivitatakse üleriigiline kriisiinfotelefon, mis toimib vahetu suhtluskanalina, et kriisi ajal jagada inimestele infot ning koguda ja edastada infot kriisi lahendajatele. Esmane vastutus enda ja oma pere turvalisuse eest lasub igaühel meist – selleks soovitavad riigiametid soetada koju vähemalt ühe nädala varud (näiteks toit ja küte) ja abivahendid iseseisvaks hakkamasaamiseks. Riik töötab välja ulatusliku evakuatsiooni põhimõtted ning koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega kaardistatakse võimalikud evakuatsioonikohad. 2018. aasta lõpuks valmis detailne analüüs poliitikavalikute tegemiseks, et luua suuremates keskustes ühiskasutatavad varjumislahendused. Kuivõrd elanikkonnakaitse tegevused peavad toimima ka sõjaliste kriiside puhul, arendatakse tervishoiusüsteemi viisil, et see oleks valmis vajaduse korral toime tulema märgatavalt suurema hulga abivajajatega. Samuti on oluline tagada inimestele kriisijärgne psühhosotsiaalne nõustamine. Kontseptsioonis antakse riiklike varudega tegelevatele ametkondadele ülesanne vaadata kriitiliselt üle toidu-, esmatarbekaupade ja ravimivarude süsteem, et oleks tagatud nende kättesaadavus kriisiolukorras. 2015. aasta detsembris moodustati Riigikantseleisse elanikkonnakaitse rakkerühm, mille ülesandeks oli töötada välja terviklik lähenemine valdkonna arendamiseks ja tegevuste koordineerimiseks. Rakkerühma töös osalesid enam kui kahekümne organisatsiooni eksperdid.

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>